Användarvillkor

Adressater

Denna webbplats är en internationell informationsresurs från vårt huvudkontor i Ingelheim, Tyskland och är avsedd att ge information om vår internationella verksamhet. Tänk på att information om godkännandestatus och märkning av godkända produkter kan variera från land till land, och landsspecifik information kan vara tillgänglig i de länder där vi verkar.

Användning av innehåll

Allt innehåll på webbplatsen tillhör Boehringer Ingelheim-koncernen och skyddas av upphovsrätt. Tillstånd att använda dokument (såsom översiktsartiklar, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från denna webbplats beviljas, under förutsättning att (1) detta meddelande visas i alla kopior och att, i synnerhet, både upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande visas, (2) användning av sådana dokument från denna webbplats endast är avsedd för informativt, medialt och icke-kommersiellt eller personligt bruk och att dokumenten inte kopieras eller postas på någon nätverksdator eller sänds i kommersiella medier, och (3) inga ändringar görs i något dokument. Användning i andra syften är uttryckligen förbjuden och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras.

Tillstånd som ges ovan inkluderar inte användning av designen eller layouten för webbplatsen boehringer-ingelheim.com, eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av något av företagen i Boehringer Ingelheim-koncernen. Delar av dessa webbplatser är skyddade av upphovsrätt, varumärkesidentitet, varumärke, illojal konkurrens samt andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Inget av följande från någon Boehringer Ingelheim-webbplats får kopieras eller återges utan uttryckligt skriftligt tillstånd från det specifika Boehringer Ingelheim-företag som äger dessa rättigheter: varumärke, varumärkesidentitet, logotyp, grafik, ljud eller bild.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls.

Varumärkesmeddelande

De varunamn som tillhör Boehringer Ingelheim-produkter som omnämns här, oavsett om de visas i fetstil eller med varumärkessymbolen ®, är varumärken som tillhör enheter i Boehringer Ingelheim-koncernen. Namn på faktiska företag och produkter som omnämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Användningen av dessa varumärken, av företagsnamnet Boehringer Ingelheim och företagets logotyp, förutom vad som anges här, är uttryckligen förbjuden och kan strida mot straffrättsliga bestämmelser. Produkterna som beskrivs här kan ha olika handelsnamn, märkning, produktpresentation och styrka i olika länder. Kontakta vårt lokala dotterbolag om det krävs förtydligande.

Ansvarsfriskrivning

Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller deras respektive leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen i dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på webbplatsen för något syfte. Alla dessa dokument och tillhörande bilder tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor i fråga om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång. All åtkomst till och användning av dess innehåll sker på användarens egen risk. Under inga omständigheter ska Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller deras respektive leverantörer hållas ansvariga för eventuella speciella eller indirekta skador, följdskador eller skador av något slag till följd av förlorad användning, data eller vinster, oavsett inverkan av avtal, oaktsamhet eller annan bedräglig åtgärd som uppkommer på grund av, eller i samband med, användningen eller resultatet av information som är tillgänglig på denna webbplats.

Dokument om läkemedelsprodukter är inte avsedda att användas som ett alternativ till konsultation av läkare eller annan behörig fackman. Om du behöver råd om ett specifikt hälsoproblem bör du kontakta sjukvårdspersonal.

Dokumenten och tillhörande bilder som publiceras på denna server kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs periodiskt till i denna information. Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i produkter och/eller program som beskrivs här.

Meddelanden om programvara, dokument och tjänster som är tillgängliga på denna webbplats

Under inga omständigheter ska Boehringer Ingelheim-koncernen och/eller deras respektive leverantörer hållas ansvariga för eventuella speciella eller indirekta skador, följdskador eller skador av något slag till följd av förlorad användning, data eller vinster, oavsett inverkan av avtal, oaktsamhet eller annan bedräglig åtgärd som uppkommer på grund av, eller i samband med, användningen av eller prestandan hos programvara, dokument, tillhandahållande av eller misslyckande att tillhandahålla tjänster, eller information som är tillgänglig på denna webbplats.

Länkar till tredje parters webbplatser

Vissa länkar i detta område gör att du lämnar Boehringer Ingelheims webbplats och besöker externa webbplatser. Om inte annat anges i den externa webbplatsens imprint, är de länkade webbplatserna inte kontrollerade av Boehringer Ingelheim-koncernen och ingen enhet i Boehringer Ingelheim-koncernen är ansvarig för innehållet på sådana länkade webbplatser eller någon länk som ingår i en sådan länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Inte heller är någon del av Boehringer Ingelheim-koncernen ansvarig för webbsändningar eller någon annan form av överföring från de webbplatser som länkarna leder till. Dessa länkar tillhandahålls endast för att underlätta för dig och det faktum att länkarna visas innebär inte att Boehringer Ingelheim-koncernen på något sätt understödjer webbplatserna.

Frågor och feedback

Frågor och annan feedback till Boehringer Ingelheim via denna webbplats får inte innehålla frågor om personlig hälsa eller specifika receptbelagda produkter utan sådana frågor bör ställas till hälso- och sjukvårdspersonal. Om någon användare av dessa dokument skulle svara med information inklusive feedbackdata, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande om innehållet i sådana dokument, ska sådan information anses vara icke-konfidentiell och Boehringer Ingelheim-koncernen har ingen skyldighet av något slag när det gäller sådan information och kan fritt återskapa, använda, lämna ut och distribuera – dock endast i anonym form där detta krävs enligt gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter – denna information till andra utan begränsning.

RSS-nyhetsuppdateringar

Användningen av Boehringer Ingelheim RSS-nyhetsuppdateringar lyder under dessa användningsvillkor. Boehringer Ingelheim förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tjänst.